Dějiny českých zemí

Encyklopedie Dějiny českých zemí je jedinečnou procházkou českými dějinami od prvních stop člověka po současnost. Texty historiků a bohatý obrazový doprovod vedou čtenáře dlouhým příběhem našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem ho seznamují s klíčovými událostmi, politickými změnami, sociálním a kulturním prostředím i s významnými osobnostmi historie.

Encyklopedie Dějiny českých zemí je neocenitelnou příručkou pro celou rodinu, od studentů přes zájemce o historii všeho věku po každého, kdo chce o dějinách své země a národa vědět víc, a zároveň výpravnou publikací, která prostřednictvím nádherných obrázků a jedinečných fotografií vzdává poctu bohaté historii naší vlasti.

Obsah
Pravěk (po příchod Slovanů)
12 První lidé na našem území
14 Nejstarší zemědělci
16 Pravěké umění
18 Svět nejstarších oráčů
20 První kovový svět
22 Labe v pravěku
24 Železo a doba knížecích hrobů
26 Keltové. Keltové?
28 Naše nejstarší města
30 V sousedství Římské říše
32 Nejstarší dějiny našeho území – Marobudova říše
34 Období velkého třesku
36 Pravěk z letadla
Raný středověk (600– 1197)
40 Počátky slovanského osídlení českých zemí a Sámova říše
42 Velkomoravská říše
44 Událost: Cyrilometodějská misie
46 První Přemyslovci
48 Osobnost: Svatý Václav
50 Čechy v době knížecí
52 Vznik pražského biskupství a počátky církevní správy
54 Událost: Vyvraždění Slavníkovců
56 Morava v epoše údělné
58 První přemyslovská království
60 Románská kultura
Vrcholný středověk (1197–1378)
66 Království posledních Přemyslovců
70 Dokument: Zlatá bula sicilská
72 Markrabství moravské ve 13. století
74 Čechy a Říše ve 13. století
76 Středověká kolonizace
78 Osobnost: Václav I.
80 Přemyslovská expanze
82 Osobnost: Přemysl Otakar II.
84 Vymření Přemyslovců
86 Čechy za prvních Lucemburků
90 Osobnost: Karel IV.
92 Zakladatelská činnost Karla IV.
94 Dědictví Karla IV. a Václav IV.
96 Předhusitská lucemburská Morava
98 Gotická kultura
Pozdní středověk (1378–1526)
104 Česká města ve středověku
106 Osobnost: Jan Hus
108 Husitství a husitská revoluce
110 Husitské válečnictví a křížové výpravy proti českým kacířům
112 Morava v časech husitské revoluce
114 Událost: Bitva u Lipan
116 Země koruny české v pohusitské době
118 Osobnost: Jiří z Poděbrad
120 Jagellonský věk v českých zemích
122 Pozdní gotika
124 Událost: Bitva u Moháče
Na prahu novověku (1526–1620)
128 Politický systém a stavovská opozice
130 Šlechta na prahu novověku
132 Neprivilegované stavy
134 Náboženské a církevní poměry
136 Ekonomický vývoj českých zemí v 16. století
138 Humanismus
140 Umění a kultura renesance
142 Turecké nebezpečí
144 Poznáváme svět
146 Rudolfínská Praha
148 Židé v českých zemích
150 Osobnost: Petr Vok z Rožmberka
152 Dokument: Majestát Rudolfa II.
154 Stavovské povstání
156 Událost: Bitva na Bílé hoře
Absolutistická monarchie (1620–1800)
160 Důsledky Bílé hory
162 Dokument: Obnovené zřízení zemské
164 Morava v 16.–18. století
166 Třicetiletá válka
168 Rekatolizace a náboženský život barokní doby
170 Osobnost: Jan Amos Komenský
172 Panovnický dvůr a česká šlechta
174 Barokní kultura
176 Poddanská otázka a selská povstání
178 Ekonomický vývoj v 17. a 18. století
180 Ztráta Slezska
182 Osvícenství a klasicismus
184 Osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.
186 Osobnost: Leopold II.
188 Kde je země česká, domov můj…?
190 Kramerius a Česká expedice
Dlouhé století (1800–1918)
194 Napoleonské války a české prostředí
196 Událost: Bitva u Slavkova
198 Lidové prostředí na přelomu věků
200 V Metternichově stínu
202 Biedermeier
204 Lid mírný, holubičí povahy
206 Vymýšlení národních dějin
208 Vlastenec, Slovan a Čech v době předbřeznové
210 Je Morava česká?
212 Přichází věk strojů a páry
214 Česká revoluce 1848/49
216 Co dělat v revoluci aneb všední den roku 1848
218 Osobnost: František Palacký
220 Čas zaživa pohřbených
222 Prusko-rakouská válka 1866
224 Politický vývoj v 60.–90. letech 19. století
226 Česká šlechta v 19. století
228 Sokol aneb zbroj v každé pěsti
230 Česká země – český prostor?
232 Spor o rukopisy
234 Vznik českých politických stran
236 Češi a Němci v 19. století
238 Dělnické hnutí
240 Postavení a role žen v 19. století
242 Židé v českých zemích v 19. století
244 Událost: Hilsneriáda
246 Umění v 2. polovině 19. století
248 Průmyslové jádro monarchie
250 Osobnost: Liebiegové
252 Morava na cestě k Čechám
254 Na sklonku epochy
256 Česká společnost a Velká válka
258 Zahraniční akce
260 Zborov – událost i symbol
Mezi světovými válkami (1918–1945)
264 Vznik samostatného Československa
266 Osobnost: Tomáš Garrigue Masaryk
268 Hospodářské obtíže mladé republiky
270 Češi a Slováci, nebo československý národ?
272 Role německého obyvatelstva v Československé republice
274 Podkarpatská Rus
276 Politika všudypřítomná – politické strany a stranictví
278 Pětka, Hrad a něco navíc
280 Osobnost: Edvard Beneš
282 Malá dohoda a naši sousedé – spojenci a nepřátelé
284 Politické uspořádání státu – župy, kraje, země
286 Co daly české země Evropě a světu – kultura
288 Co daly české země Evropě a světu – věda i technika
290 Hospodářská krize
292 Československá armáda a koncepce obrany republiky
294 Cestou k Mnichovu
296 Druhá republika – epilog demokracie, nebo prolog totality?
298 Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát
300 Každodenní život v protektorátu
302 Osobnost: Alois Eliáš
304 Československý odboj za 2. světové války – politický a vojenský
306 Událost: Atentát na Heydricha
308 Konec druhé světové války na českém území, nebo osvobození?
310 Válečné ztráty Československa
Po druhé světové válce (od roku 1945)
314 Takzvané Benešovy dekrety
316 Národní fronta Čechů a Slováků
318 Odsun Němců
320 Poválečné proměny
322 Volby 1946
324 Znárodnění a pozemkové reformy
326 Únorový převrat
328 Mocenský a ideologický monopol KSČ
330 Zánik občanské společnosti
332 Událost: XI. Všesokolský slet
334 Výstavba socialistického hospodářství
336 Kolektivizace zemědělství
338 Sovětizace
340 Proticírkevní kampaně
342 Politické procesy
344 Osobnost: Milada Horáková
346 Měnová reforma roku 1953
348 Kult osobnosti
350 Masové oslavy režimu
352 Expo 58
354 Osobnost: Jaroslav Heyrovský
356 Postupné uvolňování 60. let
358 Pražské jaro
360 Událost: 21. srpen 1968
362 Odpor proti okupaci a počátku normalizace
364 Nástup normalizace
366 Emigrace
368 Událost: ČSSR–SSSR 28. 3. 1969
370 Každodenní život
372 Charta 77
374 Osobnost: Jaroslav Seifert
376 Pokusy o reformy
378 Filmová tvorba
380 Sílící protesty
382 Událost: 17. listopad 1989
384 Sametová revoluce
386 Obnova občanské společnosti
388 Otevření státních hranic
390 Nové cesty hospodářství
392 Rozpad Československa
394 Povodně 1997
396 Vstup České republiky do NATO
398 Vstup České republiky do Evropské unie
400 Vnitřní politika
402 Romové
404 Imigrace
406 Kultura ve druhé polovině 20. století
Dodatky
411 Chronologický přehled českých panovníků a jiných představitelů státu
412 Rodokmeny panovnických rodů
418 Chronologický přehled českých dějin
422 Rejstřík
431 Zdroje obrázků

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.